How Jazz Came To Wales

 

cover

 

 

 

 

 

 

Links to further resources

link to website. http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/index.php/home

Fisk Jubilee Singers  http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/index.php/history/1899

Alan Plater  – Devil’s Music  http://www.bbc.co.uk/programmes/b00fl777

http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/index.php/in-print/56-wales-and-negro-minstrelsy

Some of Swansea’s bands and Orchestras, 1918-1926;  http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/index.php/music/57-some-of-swanseas-jazz-bands-a-orchestras-1918-1926

http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/images/stories/documents/JazzArchiveCollection.pdf

Academic papers and Presentations; http://www.smu.ac.uk/jazzheritage/index.php/in-print/36-in-print

Mae Michael Portillo yn cwrdd â John Dillwyn Llewellyn

GBRJ63dAc yntau’n frwd dros drenau, mae Michael Portillo wedi bod yn teithio rheilffyrdd Prydain ar gyfer y chweched gyfres o Great British Railway Journeys, a ryddhawyd yn ddiweddar ar DVD.

Ynghyd â’i gopi o lawlyfr rheilffyrdd enwog George Bradshaw, mae’n olrhain pedair taith a gofnodwyd gyntaf yn yr arweiniad misol Fictoraidd, gan sylwi ar yr hyn sydd wedi newid a darganfod sut dechreuodd ein cariad at reilffyrdd.

Mae ei deithiau’n dod ag ef i Abertawe lle mae’n archwilio bywyd a brwdfrydedd John Dillwyn Llewellyn, ffigwr blaenllaw yng nghymdeithas oes Victoria ac yn gyd-sylfaenydd Sefydliad Brenhinol De Cymru. Roedd John Dillwyn Llewellyn yn arloeswr ym maes technoleg, gwyddoniaeth a ffotograffiaeth.

Yn ystod ei ymweliad ag Abertawe, mae Portillo’n edrych trwy albymau ffotograffau Dillwyn Llewellyn yn Amgueddfa Abertawe cyn teithio i Goed Cwm Penllergaer lle mae’n ail-greu un o luniau Dillwyn Llewellyn o’r rhaeadr.

mp

Yn ogystal â darganfod ffotograffiaeth arloesol Dillwyn Llewellyn, yn ystod y chweched gyfres mae Portillo hefyd yn rhoi cynnig ar gwrlo, yn ymweld â man geni golff, yn gweddnewid hen injan yn Derby, yn archwilio Mynwent Highgate yn Llundain, yn mynd ar daith i Lindisfarne, yn dysgu am y glowyr a bwerai’r Chwyldro Diwydiannol, yn archwilio trysorau Llyfrgell Bodley… a llawer mwy!

Cystadleuaeth

Mae’r chweched gyfres o Great British Railway Journeys ar gael nawr ar DVD ac mae gennym dair set i’w rhoi yn rhad ac am ddim.

I gael cyfle i ennill un o’r setiau DVDs, atebwch y cwestiwn isod:

Ym mha faes celf weledol y bu John Dillwyn Llewellyn yn arloeswr?

Nodwch eich ateb yn ogystal â’ch manylion cyswllt yn y ffurflen isod.

Amodau a thelerau’r gystadleuaeth
1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i breswylwyr y DU yn unig, ac eithrio gweithwyr Amgueddfa Abertawe.
2. I gystadlu, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein ar www.amgueddfabertawe.co.uk/cy gan nodi’ch ateb a’ch manylion cyswllt.
3. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12.00 ganol dydd, dydd Llun 13 Mehefin 2016.
4. Dewisir yr enillwyr ar hap. Hysbysir enillwyr erbyn dydd Gwener 16 Mehefin 2016 dros y ffôn neu mewn e-bost.
5. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ymateb.
6. Mae tair gwobr ar gael, a chaiff enillydd ei ddewis ar gyfer pob gwobr set o DVDs o’r chweched gyfres o Great British Railway Journeys gyda Michael Portillo.
7. Ni ellir trosglwyddo’r wobr ac nid oes modd dewis arian yn lle’r wobr a nodwyd.
8. Wrth gymryd rhan yn yr hyrwyddiad rydych yn cytuno i dderbyn gohebiaeth sy’n ymwneud â’r hyrwyddiad hwn yn unig. Ni chysylltir â chi wedi i’r hyrwyddiad gau oni bai eich bod wedi gofyn am hynny.
9. Nid oes rhaid prynu dim. I gofrestru all-lein gyda’r un cyfle i ennill, anfonwch gerdyn post â stamp arno gan nodi’r ateb cywir i’r cwestiwn, eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost i ‘Cystadleuaeth Teithiau Rheilffyrdd Portillo, Gwasanaethau Marchnata, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE’ i gyrraedd erbyn 12.00 ganol dydd fan bellaf ddydd Llun 13 Mehefin 2016.
10. I gael rhestr o enillwyr, anfonwch amlen â stamp arni i ‘Cystadleuaeth Teithiau Rheilffyrdd Portillo, Gwasanaethau Marchnata, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE’ ar ôl dydd Gwener 17 Mehefin 2016.
11. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i derfynu, diwygio neu ehangu’r hyrwyddiad hwn o dan amgylchiadau eithriadol sydd y tu hwnt i’w reolaeth.
12. Mae’r hyrwyddwr yn cydnabod nad yw’r hyrwyddiad wedi’i noddi, ei gymeradwyo na’i weinyddu gan Facebook a Twitter, nac yn gysylltiedig â nhw, mewn unrhyw ffordd.
13. Yr hyrwyddwr yw Dinas a Sir Abertawe, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.

Gweithgareddau’r Pasg Am Ddim yn Amgueddfa Abertawe!

23 Mawrth, 2016 gan karl.morgan · (Golygu)
Gweithdy Cerflunio Cynhanesyddol i Oedolion: Dydd Sadwrn, 2 Ebrill 2016, 10am – 1pm, 2pm – 4pm
Astudiwch gelf Baleolithig a Neolithig gyda Michelle Dawson. Cewch eich cyflwyno i rai arteffactau cynhanesyddol, technegau addurniadol a’r defnydd hynafol o bigment ocr coch. Yna gallwch ymateb trwy greu eich cerflun eich hun. Cewch arbrofi wrth ddefnyddio clai sychu aer neu gerfio i mewn i flociau thermalit.

The Red Baron: Dydd Sul, 3 Ebrill, 1.30pm
Dewch i weld ein darllediad arbennig o’r ffilm glasurol sy’n dilyn stori anhygoel y peilot awyrennau ymladd enwog o’r Almaen, Manfred von Richtofen, a wasanaethodd yn Lluoedd Awyr Byddin Ymerodrol yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Diwrnod Eifftoleg i’r Teulu: Dydd Sadwrn, 9 Ebrill
Dewch i archwilio byd yr Hen Aifft yn ein Diwrnod Eifftoleg arbennig, sy’n cynnwys gweithdai ar galigraffeg, hieroglyffau, swynoglau a ffigurynnau shabti. Rhywbeth at ddant pawb!

Gweithdy Celf Gwydr Lliw: Dydd Sul, 10 Ebrill, 10am – 1pm, 2pm – 4pm
Gweithdy celf am ddim gyda’r artist gwydr lliw lleol Huda Awad – yn addas i ddechreuwyr

Caiff llyfr newydd, The Art of Gordon Stuart gan Dylan Rees a Twm Gardner, ei lansio yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin ddydd Sadwrn, 23 Ionawr am 2pm.

Gweithdy Ffotograffiaeth Cyanoteip Hanner Tymor

Gweithdy Ffotograffiaeth Cyanoteip Hanner Tymor

Dydd Iau 29 Mai

Ein digwyddiad hanner tymor fydd gweithdy Ffotograffiaeth Cyanoteip. Proses argraffu ffotograffig yw cyanoteip, sy’n creu print gwyrddlas. Mae’r broses yn cymysgu cemegau i greu’r printiau gwyrddlas hyn

Yn addas i bob oedran

Cynhelir sesiynau galw heibio rhwng 10.00am ac 1.00pm a 2.00pm a 4.00pm

MayHalfTerm

Anhygoel, anhygoel, anhygoel.

Mae Amy yn siarad am ei phrofiad o DAYTRIP, sut roedd yn gwneud iddi deimlo, beth oedd ei disgwyliadau, beth nad oedd hi’n ei ddisgwyl, a chymaint mwy. Darllenwch ei meddyliau isod ac mae croeso i chi rhoi sylwadau a thrafod.

Yn cael fy ngwynt ataf ar ôl DAYTRIP. Anhygoel.

Doedd e ddim beth roeddwn i wedi’i ddisgwyl.

Roeddwn i’n dychmygu y byddai’n hollol dawel. Synfyfyriol. Ac i fod yn onest, roeddwn i’n meddwl y byddai’n drist.

[Read more…]

Cyfweliad gydag artist – Gary Francis

Dywedwch wrthyf am eich gwaith yn Amgueddfa Abertawe.

Mae gen i 5 darn o waith sy’n cael eu harddangos yn yr amgueddfa. Mae’r paentiadau hyn wedi’u gwneud mewn amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys olew, gouache, a phensil.

Portreadau yw fy mhrif ddiddordeb er mae diddordeb gen i mewn amrywiaeth eang o bynciau. Mae’r arddangosfa ar agor tan y Nadolig.

Dywedwch wrthyf am eich gwaith. Ar beth ydych chi’n gweithio ar hyn o bryd? Sut ydy hyn yn wahanol i brosiectau’r gorffennol?

Rwy’n gweithio tuag at fy mhrosiect olaf yn y coleg ac yn benodol yn canolbwyntio ar hunanbortreadau.

 Pam wnaethoch benderfynu bod yn artist?

Gan ei fod yn rhywbeth rwyf bob amser wedi’i fwynhau ac mae’n rhywbeth rwyf wedi bod yn ei wneud ers pan oeddwn i’n ifanc iawn.

 Beth oedd y cyngor gorau a roddwyd i chi fel artist?

I baentio’r hyn rydych yn ei weld ac nid yr hyn rydych chi’n meddwl eich bod yn ei weld.

 Mae nifer o artistiaid yn ei chael hi’n anodd i werthu eu gwaith celf. Sut ydych chi’n gwerthu eich gwaith? Sut ydych chi’n marchnata eich hunan?

Rwy’n newydd i’r maes hwn. Rwy’n gobeithio creu gwefan yn y dyfodol i hysbysebu fy ngwaith a gobeithio dod o hyd i oriel a fyddai’n hyrwyddo fy ngwaith.

 Pwy yw rhai o’r artistiaid o Abertawe/Cymru/y DU/y Byd rydych chi’n eu mwynhau?

Rwyf bob amser wedi edmygu’r argraffiadwyr a Rembrandt

 Pe bawn i’n eich dilyn i weld celf yng Nghymru/y DU, i ble y byddwn ni’n mynd? Beth byddwn ni’n ei weld?

The Tate, yr Oriel Bortreadau Cenedlaethol ac orielau Cork St. yn Llundain

 Oes gennych unrhyw arddangosiadau i’w hyrwyddo yn y dyfodol agos?

Yr arddangosfa derfynol ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

Am gael mwy o wybodaeth am Gary a’i waith? Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, yna gadewch sylw a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.