Mae Michael Portillo yn cwrdd â John Dillwyn Llewellyn

GBRJ63dAc yntau’n frwd dros drenau, mae Michael Portillo wedi bod yn teithio rheilffyrdd Prydain ar gyfer y chweched gyfres o Great British Railway Journeys, a ryddhawyd yn ddiweddar ar DVD.

Ynghyd â’i gopi o lawlyfr rheilffyrdd enwog George Bradshaw, mae’n olrhain pedair taith a gofnodwyd gyntaf yn yr arweiniad misol Fictoraidd, gan sylwi ar yr hyn sydd wedi newid a darganfod sut dechreuodd ein cariad at reilffyrdd.

Mae ei deithiau’n dod ag ef i Abertawe lle mae’n archwilio bywyd a brwdfrydedd John Dillwyn Llewellyn, ffigwr blaenllaw yng nghymdeithas oes Victoria ac yn gyd-sylfaenydd Sefydliad Brenhinol De Cymru. Roedd John Dillwyn Llewellyn yn arloeswr ym maes technoleg, gwyddoniaeth a ffotograffiaeth.

Yn ystod ei ymweliad ag Abertawe, mae Portillo’n edrych trwy albymau ffotograffau Dillwyn Llewellyn yn Amgueddfa Abertawe cyn teithio i Goed Cwm Penllergaer lle mae’n ail-greu un o luniau Dillwyn Llewellyn o’r rhaeadr.

mp

Yn ogystal â darganfod ffotograffiaeth arloesol Dillwyn Llewellyn, yn ystod y chweched gyfres mae Portillo hefyd yn rhoi cynnig ar gwrlo, yn ymweld â man geni golff, yn gweddnewid hen injan yn Derby, yn archwilio Mynwent Highgate yn Llundain, yn mynd ar daith i Lindisfarne, yn dysgu am y glowyr a bwerai’r Chwyldro Diwydiannol, yn archwilio trysorau Llyfrgell Bodley… a llawer mwy!

Cystadleuaeth

Mae’r chweched gyfres o Great British Railway Journeys ar gael nawr ar DVD ac mae gennym dair set i’w rhoi yn rhad ac am ddim.

I gael cyfle i ennill un o’r setiau DVDs, atebwch y cwestiwn isod:

Ym mha faes celf weledol y bu John Dillwyn Llewellyn yn arloeswr?

Nodwch eich ateb yn ogystal â’ch manylion cyswllt yn y ffurflen isod.

Amodau a thelerau’r gystadleuaeth
1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i breswylwyr y DU yn unig, ac eithrio gweithwyr Amgueddfa Abertawe.
2. I gystadlu, cwblhewch y ffurflen gofrestru ar-lein ar www.amgueddfabertawe.co.uk/cy gan nodi’ch ateb a’ch manylion cyswllt.
3. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12.00 ganol dydd, dydd Llun 13 Mehefin 2016.
4. Dewisir yr enillwyr ar hap. Hysbysir enillwyr erbyn dydd Gwener 16 Mehefin 2016 dros y ffôn neu mewn e-bost.
5. Mae penderfyniad yr hyrwyddwr yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ymateb.
6. Mae tair gwobr ar gael, a chaiff enillydd ei ddewis ar gyfer pob gwobr set o DVDs o’r chweched gyfres o Great British Railway Journeys gyda Michael Portillo.
7. Ni ellir trosglwyddo’r wobr ac nid oes modd dewis arian yn lle’r wobr a nodwyd.
8. Wrth gymryd rhan yn yr hyrwyddiad rydych yn cytuno i dderbyn gohebiaeth sy’n ymwneud â’r hyrwyddiad hwn yn unig. Ni chysylltir â chi wedi i’r hyrwyddiad gau oni bai eich bod wedi gofyn am hynny.
9. Nid oes rhaid prynu dim. I gofrestru all-lein gyda’r un cyfle i ennill, anfonwch gerdyn post â stamp arno gan nodi’r ateb cywir i’r cwestiwn, eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost i ‘Cystadleuaeth Teithiau Rheilffyrdd Portillo, Gwasanaethau Marchnata, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE’ i gyrraedd erbyn 12.00 ganol dydd fan bellaf ddydd Llun 13 Mehefin 2016.
10. I gael rhestr o enillwyr, anfonwch amlen â stamp arni i ‘Cystadleuaeth Teithiau Rheilffyrdd Portillo, Gwasanaethau Marchnata, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE’ ar ôl dydd Gwener 17 Mehefin 2016.
11. Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i derfynu, diwygio neu ehangu’r hyrwyddiad hwn o dan amgylchiadau eithriadol sydd y tu hwnt i’w reolaeth.
12. Mae’r hyrwyddwr yn cydnabod nad yw’r hyrwyddiad wedi’i noddi, ei gymeradwyo na’i weinyddu gan Facebook a Twitter, nac yn gysylltiedig â nhw, mewn unrhyw ffordd.
13. Yr hyrwyddwr yw Dinas a Sir Abertawe, Gwasanaethau Diwylliannol, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 153, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE.